Winkelwagen Geen producten

Voorwaarden

Download algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden Mowena

Artikel 1 definities

 1. Mowena is als handelsnaam geregistreerd genoemd onder artikel 1 punt .Gedeponeerd bij de kamer van koophandel Den Haag nr 52815145. BTWnr 1796.66.897.B01
 2. Mowena: eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te 2497 VJ Den Haag aan de Vroomedijk 10, hierna te noemen  mowena         koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
 3. Website van Mowena is: www.mowena.nl
 4. Algemene voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden
 5. Overeenkomst/opdracht: de levering van het product door mowena

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en ieder overeenkomst tussen mowena en een koper waarop mowena deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderwaardige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met mowena, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. offertes / orderbevestigingen
 1. Offertes van Mowena zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van offerte.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 burgelijk wetboek is Mowena niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiele koper voorkomende afwijkingen van Mowena's offertes c.q. orderbevestiging
 3. In offertes c.q. orderbevestigingen van Mowena genoemde levertijden en andere voor door Mowena te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiele koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Door Mowena opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer, aflevering- en installatiekosten, btw en andere heffingen van overheidswege.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Mowena tot levering van een gedeelte van de aanbieding c.q. bevestigde begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen
 6. Mowena is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door potentiel koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn excl. btw, tenzij anders aangegeven.
 7. Klant verklaart ten alle tijden bekend te zijn met de inhoud van de leveringsvoorwaarden, welke te vinden is op de website van Mowena gedeponeerd bij de kamer van koophandel regio Den Haag

Artikel 4. Levering
 1. De door Mowena geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen.Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding , dan wel vervanging van geleverde zaken.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, worden de zaken opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
 1. Door Mowena opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen
 2. Levertijd staat bij uw bestelde artikel vermeld hoe lang de levertijd is. Kleding 7 werkdagen.
 3. Bij niet tijdige levering dient de koper Mowena daarom schriftelijk in gebreke te stellenen Mowena een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 4. De door Mowena opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
 5. De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd.In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is Mowena toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Technische eisen enz.
 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Mowena er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging  van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienne bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8 Ontbinding van de overeenkomst.
 1. In de volgende gevallen is Mowena bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Mowena schadevergoeding te vorderen.  - Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mowena omstandigheden ter kennis komen die Mowena goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;  - Indien Mowena de koper bij het sluiten van deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;  - Ingeval van faillisement , (WSNP (Wet Schuld sanering Natuurllijk Persoon) of surseance van betaling van de koper
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Mowena zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Mowena bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
 1.  Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak.Mowena kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 2. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies van Mowena
 3. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
 4. Koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat complete betaling, conform de factuur van Mowena, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.
  Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door Mowena geleverde zaken blijven het eigendom van Mowena totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Mowena gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2.  Door Mowena geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft al nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mowena danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Mowena haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mowena zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Mowena zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
 1.  De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:                                     - of de juiste zaken zijn geleverd;                                                                              - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;                                - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan Mowena te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Mowena
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Mowena worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:  - in Europese valuta                                                                                                   - exclusief BTW                                                                                                          - op basis van door Mowena gehanteerde minimum hoeveelheden                    - exclusief transportkosten                                                                                         - exclusief verzendkosten                                                                                           - exclusief verpakkingskosten                                                                                   - af fabriek
 2. Indien Mowena met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Mowena niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Mowena kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziende omstandigheden.
 3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling
 1.  Betaling door de klant dient direct bij het bestellen van een product van Mowena te geschieden. Door middel van de mogelijkheden die op de website zichtbaar zijn.
 2. Mowena neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan.
 3. Mowena heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Mowena hanteert de volgende betaalmogelijkheid:- factuurbedrag over boeken op bankrekening NL49 ABNA 0532 2141 37, onder vermelding van het factuurnummer.

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel